Logo

ITZALA

Oficjalny dystrybutor VELUX®

0
Oryginalne rolety VELUX
Oficjalny dystrybutor VELUX

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki, zgodnie z którymi Altaterra Kft (określana poniżej jako „ALTATERRA”), przetwarza i przyjmuje zamówienia składane przez klientów w sklepie internetowym. ALTATERRA jest spółką zarejestrowaną na Węgrzech pod numerem rejestracyjnym 08-09-013626. Adres Spółki to Malom köz 1, 9431 Fertőd, Węgry. Tel : 221044270. ALTATERRA posiada następujący numer VAT: PL 5263084652.

Niniejszy regulamin jest wiążący dla klienta i dlatego należy uważnie się z nim zapoznać; dotyczy to w szczególności postanowień dotyczących cen, warunków dostawy, odpowiedzialności, prawa odstąpienia od umowy oraz skutków odstąpienia od umowy.

 

Niniejszy regulamin uzupełniają przepisy prawa mające zastosowanie do umów dotyczących dostawy produktów. Przepisy te mogą przyznawać klientowi dodatkowe prawa.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu należy skontaktować się z ALTATERRA, wysyłając e-mail pod adres customerservices@itzala.com

Jeżeli klient chce złożyć zamówienie, proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaznaczenie pola potwierdzającego akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Składając zamówienia klient potwierdza, że ukończył 18 lat. Ważność umowy zawartej pomiędzy klientem a ALTATERRA jest uzależniona od ukończenia przez klienta 18 roku życia. Oznacza to, że jeżeli klient ma mniej niż 18 lat, ALTATERRA nie będzie miała żadnych zobowiązań w stosunku do klienta, nawet jeżeli prześle mu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

ALTATERRA może przyjmować i przetwarzać zamówienia składane przez klienta niezależnie od miejsca jego pobytu. Jednakże, składając zamówienie, klient musi określić adres dostawy towarów znajdujący się w granicach Polski. ALTATERRA nie ma obowiązku dostawy towarów pod adres poza terytorium Polski.

Składając zamówienie klient akceptuje,

  • że niniejszy regulamin ma zastosowanie do zamówienia oraz stanowi część umowy pomiędzy klientem a ALTATERRA,
  • ceny oraz koszty podane w sklepie internetowym, które podlegają potwierdzeniu w trakcie procesu składania zamówienia,
  • że ALTATERRA może gromadzić takie dane jak imię i nazwisko klienta, jego adres, numer telefonu oraz adres email w celu realizacji zamówienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności ALTATERRA,
  • że ALTATERRA może przekazywać dane dotyczące karty kredytowej lub debetowej klienta dla celów realizacji zamówienia.

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia

Po otrzymaniu zamówienia ALTATERRA wyśle klientowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania zamówienia. Prawnie wiążąca umowa pomiędzy ALTATERRA a klientem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia od ALTATERRA.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez ALTATERRA oraz zawarcie umowy jest uzależnione od akceptacji karty kredytowej albo debetowej klienta (por. „Warunki płatności” poniżej). Jeśli karta klienta nie zostanie zaakceptowana, umowa nie zostanie zawarta, a ALTATERRA nie będzie miała żadnych zobowiązań w stosunku do klienta.

Jeżeli klient nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zamówienia w rozsądnym terminie, proszony jest o skontaktowanie się z ALTATERRA. ALTATERRA dołoży starań, żeby niezwłocznie zrealizować zamówienie klienta, jednakże nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia wynikające z problemów lub błędów dotyczących systemów komunikacji elektronicznej, na które nie ma wpływu.

 

Ceny towarów

Cena sprzedaży to cena obowiązująca w momencie składania zamówienia przez klienta. Cena produktów zamówionych przez klienta, opłata za wysyłkę, o ile będzie należna, jak również całkowita należność z tytułu dokonanego przez klienta zakupu zostanie potwierdzona w trakcie składania zamówienia przez klienta, jak również w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku oczywistej omyłki po stronie ALTATERRA odnośnie do cen produktów podanych na stronie, ALTATERRA nie jest związana taką omyłkowo podaną ceną.

 

Płatność

Płatności można dokonywać z wykorzystaniem kart VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Klarna albo PayU. Klient zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska właściciela karty, numeru karty, daty ważności karty oraz, o ile ma to zastosowanie, numeru wydania karty oraz trzycyfrowego numeru zabezpieczającego. Informacje te przekazywane są za pośrednictwem złożonych systemów szyfrowania bezpośrednio do banku, w celu weryfikacji ważności karty kredytowej lub debetowej klienta. Po pomyślnej weryfikacji karty klienta ALTATERRA prześle mu potwierdzenie przyjęcia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Karta kredytowa lub debetowa klienta zostanie obciążona natychmiast po dokonaniu płatności.

Możesz wybrać płatność w systemie Klarna. Klarna przedstawi szczegółowe warunki płatności.
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie o płatność, przejdź do witryny internetowej Klarna lub skontaktuj się z obsługą klienta Klarna.

 

Dostawa towarów

ALTATERRA przystąpi do realizacji zamówienia złożonego przez klienta w możliwie najkrótszym terminie. Prawnym obowiązkiem ALTATERRA jest wysłanie produktów do klienta przed upływem 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Niemniej jednak ALTATERRA dołoży wszelkich starań, żeby wysłać produkty tak szybko, jak będzie to możliwe, zgodnie z szacowaną datą dostawy podaną w e-mailu potwierdzającym, zwykle w ciągu 5-7 dni roboczych.

 

Jeżeli wystąpi opóźnienie w dostawie produktów spowodowane okolicznościami, na które ALTATERRA nie ma wpływu, ALTATERRA w możliwie najkrótszym terminie skontaktuje się z klientem w celu poinformowania go o tym fakcie oraz podejmie wszelkie kroki, aby zminimalizować skutki opóźnienia. Jeżeli ALTATERRA podejmie opisane powyżej działania, wówczas nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane takim zdarzeniem. W przypadku wystąpienia ryzyka znaczącego opóźnienia klient może skontaktować się z ALTATERRA w celu rozwiązania umowy oraz otrzymania zwrotu ceny produktów, za które zapłacił, a których nie otrzymał.

 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (zobacz dane kontaktowe poniżej) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia, najlepiej na adres e-mail: 


customerservices@itzala.com
Zgodnie z naszą polityką zwrotów towary należy odesłać na poniższy adres:
Altaterra Ltd.
Petofi Sandor 36/b.
H-9444 Fertőszentmiklós
Węgry


Uregulowanie kosztów zwrotu towarów leży po stronie osoby odsyłającej.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą ogólną polityką zwrotów.

 

 

Ustawowe prawa klienta – wadliwe lub nieprawidłowo opisane produkty

Poza prawami wynikającymi z niniejszego regulaminu klientowi przysługują prawa wynikające z ustawy, jeżeli produkt dostarczony przez ALTATERRA okaże się wadliwy lub niezgodny z opisem. Towary uznaje się za wadliwe, jeżeli (a) nie są satysfakcjonującej jakości (tj. nie spełniają standardów, które rozsądna osoba uznałaby za satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę opis towarów przedstawiony ALTATERRA, cenę oraz inne istotne okoliczności) albo (b) nie są zdatne do celu, w jakim zostały nabyte przez klienta, który to cel został zakomunikowany przez klienta ALTATERRA przed złożeniem przez niego zamówienia albo w czasie składania zamówienia.

ALTATERRA dokłada starań, żeby kolory jej produktów były przedstawione możliwie realistycznie. ALTATERRA nie ponosi jednak odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy kolorami wyświetlanymi przez sprzęt komputerowy klienta a rzeczywistymi kolorami produktów ALTATERRA.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza ustawowych praw klienta.

 

Prawo do anulowania / zastąpienie- wadliwe lub nieprawidłowo opisane produkty

Jeżeli produkt dostarczony klientowi jest wadliwy, klient zobowiązany jest powiadomić o tym ALTATERRA bez zbędnej zwłoki. Abyśmy mogli zidentyfikować Państwa zamówienie, korzystając z Państwa prawa do anulowania, prosimy o podanie następujących informacji:

Numer zamówienia potwierdzającego

Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, numer telefonu i adres e-mail) oraz

szczegóły produktów, w odniesieniu do których chcą Państwo anulować umowę.

Mają Państwo prawo do bezpłatnej wymiany wadliwego produktu lub ewentualnie do otrzymania części zamiennych, które są wymagane do naprawy wadliwego produktu. Jesteśmy zawsze uprawnieni do wymiany wadliwego produktu, zamiast naprawy, na przykład poprzez wysłanie do Państwa części zamiennej, chyba że spowoduje to nieproporcjonalne koszty.

Niezależnie od wspomnianych środków zaradczych, jeśli jakikolwiek produkt dostarczony do Ciebie jest wadliwy lub błędnie opisany, masz prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania pełnego zwrotu pieniędzy.

W przypadku niewykonania umowy przez ALTATERRA ponosi ona odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez klienta, które są możliwą do przewidzenia konsekwencją naruszenia umowy przez ALTATERRA. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeżeli jest ona oczywistą konsekwencją naruszenia umowy przez ALTATERRA, albo jeżeli została ona z zasadnych względów wzięta pod uwagę przez klienta i ALTATERRA przy zawieraniu umowy.

ALTATERRA w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności w zakresie, w jakim byłoby to niezgodne z prawem.

 

Skutki anulowania - wadliwe lub nieprawidłowo opisane produkty

Jeśli anulują Państwo umowę (np. Ponieważ dostarczone produkty są wadliwe lub błędnie opisane) i zdecydujecie się na zwrot ceny zakupu, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności - w tym koszty dostawy.

Jeśli umowa zostanie anulowana (np. Ponieważ produkty dostarczone do Ciebie są wadliwe lub błędnie opisane), zorganizujemy i zapłacimy za zwrot wadliwych produktów do naszego magazynu.

Twój wadliwy produkt zostanie odebrany przez naszego przewoźnika, firmę DHL.

Altaterra Ltd. wysyła produkt zamienny na podstawie zgłoszenia od klienta jeszcze przed otrzymaniem zwrotu wadliwego produktu. Obowiązkiem każdego klienta jest jednak również podjęcie współpracy z firmą DHL oraz Altaterra Ltd., aby wadliwe produkty zostały odebrane przez kuriera i zwrócone sprzedawcy. Jeżeli wysyłka zwrotna wadliwego produktu zostanie uniemożliwiona z powodu braku współpracy ze strony klienta, Altaterra Ltd. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia wymiany towaru. Jeżeli zgłoszenie klienta nie dotyczy wymiany towaru, ale zwrotu pieniędzy, realizacja zwrotu jest rozpoczynana po otrzymaniu potwierdzenia od firmy DHL, że wadliwy produkt został przekazany kurierowi przez klienta.

We wszystkich przypadkach użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów wynikające z ich obsługi w sposób inny niż to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Ustalimy taką zmniejszoną wartość, jak opisano poniżej.

 

Gwarancja

Oprócz uprawnień ustawowych, Altaterra Ltd. przyznaje trzyletnią (3) gwarancję na produkty marki VELUX zakupione za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego. Warunki tej gwarancji w żaden sposób nie wpływają na Twoje uprawnienia przewidziane ustawą.

Przyznajemy dwuletnią (2) gwarancję na produkty marki ITZALA zakupione za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego. Gwarancja w żaden sposób nie wpływa na Twoje uprawnienia przewidziane ustawą.

 

Prawo odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy

Klientowi przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez podawania przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym klient (lub osoba wskazana przez klienta) otrzyma towary zamówione przez klienta – a jeżeli umowa dotyczy wielu produktów zamówionych przez klienta w jednym zamówieniu, które zostały dostarczone oddzielnie – po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym klient (lub osoba wskazana przez klienta) otrzyma ostatni z zamówionych produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy nas poinformować (patrz dane kontaktowe poniżej) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie o zamiarze wypowiedzenia, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres customerservices@itzala.com

W celu umożliwienia ALTATERRA identyfikacji zamówienia klienta w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy klient proszony jest o podanie następujących informacji:

  • ·numer potwierdzenia przyjęcia zamówienia
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe klienta (adres, numer telefonu oraz adres e-mail), a także
  • informacje dotyczące produktów, w stosunku do których klient chce odstąpić od umowy lub ją rozwiązać.

W celu dotrzymania terminu na wykonanie prawa odstąpienia od umowy (tj. jeżeli klient pragnie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny) wystarczy, że klient prześle ALTATERRA wiadomość, że wykonuje przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy / rozwiązania umowy

Jeżeli klient odstąpi od umowy (tj. jeżeli skorzysta ze swojego prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny), ALTATERRA zwróci klientowi wszelkie kwoty uzyskane od klienta, w tym koszty dostawy. ALTATERRA dokona zwrotu środków na rzecz klienta bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż:

  1. w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania produktów zwróconych przez klienta, lub
  2. w terminie czternastu (14) dni od dostarczenia przez klienta dowodu, że dokonał zwrotu towarów, lub
  3. jeżeli żadne towary nie były dostarczone, w terminie (14) dni od daty powiadomienia ALTATERRA przez klienta o jego decyzji o odstąpieniu od umowy.

Zwrot środków nastąpi w tej samej formie, jaka została wykorzystana przez klienta do dokonania zapłaty za zakupy, chyba że co innego zostanie wyraźnie uzgodnione z klientem. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu.

W przypadku rozwiązania umowy przez klienta, niezależnie od przyczyny, już po wysłaniu produktów do klienta lub po ich otrzymaniu przez klienta, klient zobowiązany jest zwrócić produkty do ALTATERRA. W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu zwrotu produktów należy skontaktować się z ALTATERRA, wysyłając e-mail pod adres customerservices@itzala.com.

Klient wysyła lub przekazuje nam zwracane towary na poniższy adres:

Altaterra Ltd.

Petofi Sándor str. 36/B.

HU-9444 Fertoszentmiklós

Węgry

Klient zobowiązany jest do zwrotu produktów ALTATERRA bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia powiadomienia ALTATERRA przez klienta o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu. Klient dotrzyma terminu, jeżeli odeśle produkty ALTATERRA przed upływem czternastu (14) dni.

W przypadku odstąpienia od umowy (w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny) klient zobowiązany będzie do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktów. W przypadku rozwiązania umowy na innej podstawie (na przykład z powodu wadliwości dostarczonych produktów lub ich niezgodności z opisem) ALTATERRA dokona zwrotu takich kosztów na rzecz klienta.

W każdym przypadku klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów, wynikające z obchodzenia się z produktami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktów. ALTATERRA określi takie zmniejszenie wartości produktów w sposób określony poniżej.

 

Ustalenie zmniejszenia wartości produktów przez ALTATERRA

W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktów klient ma prawo oglądać i sprawdzać produkty, ale zobowiązany jest podejmować takie czynności (i) z odpowiednią ostrożnością oraz (ii) tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Wszelkie oglądanie lub sprawdzanie produktów wykraczające poza powyższe ramy może spowodować zmniejszenie wartości produktów, a ALTATERRA będzie mogła o wartość takiej różnicy pomniejszyć zwracaną klientowi płatność albo będzie mogła obciążyć klienta kwotą  różnicy. Ustalenie kwoty, o jaką zmniejszyła się wartość produktów, odbywa się w każdym przypadku indywidualnie. W ramach oglądania i sprawdzania produktu klient może otworzyć opakowanie i sprawdzić materiały oraz kolory z należytą ostrożnością, pod warunkiem, że klient otworzy opakowanie bez jego uszkodzenia. Jeżeli opakowanie zostanie uszkodzone, będzie to uważane za zmniejszenie wartości produktu. Instalacja produktów najprawdopodobniej również spowoduje zmniejszenie ich wartości. Proszę pamiętać, że w czasie kiedy produkty znajdują się w posiadaniu klienta oraz do czasu ich dostarczenia do ALTATERRA, klient ponosi odpowiedzialność za produkty oraz za wszelkie ich uszkodzenia.

 

Prawo i sądy właściwe

Umowy zawierane w ramach sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu, a sądy polskie są sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów zawartych w ramach sklepu internetowego.

Zgłaszanie skarg

Jeżeli klient chce zgłosić skargę dotyczącą swojego zakupu internetowego, może skorzystać ze strony internetowej Komisji Europejskiej – Internetowe Rozstrzyganie Sporów. Skargę można złożyć korzystając z tego linku: http://ec.europa.eu/odr.